អនក្ខរកម្ម

From Inciclopedia
Jump to navigation Jump to search


નિરક્ષરતા
നിഷ്കളങ്കത
നിഷ്കളങ്കത
Clasificación científica
Reino: નિ
Filo: નિર
Subfilo: નિરક્ષ
Clase: નિરક્ષર
Orden: નિરક્ષરતા
Familia: નિરક્ષરતા നി
Género: નિરક્ષરતા നിഷ്കള
Especie: નિરક્ષરતા നിഷ്കളങ്കത

નિરક્ષરતા એ છે કે જ્યારે કોઈ મૂર્ખ વ્યક્તિ વાંચી અથવા લખી શકતો નથી, જ્યારે મૂર્ખ લોકો સમજી શકતા નથી કે લોકો શેના વિષે વાત કરે છે અથવા શું લખ્યું છે. જો તમે આ વાંચો છો, કારણ કે તમે ગૂગલ ટ્રાન્સલેશનનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો અને તેથી તમે મૂર્ખ બનશો. જેણે નિરક્ષરતાથી પીડાય છે તે ખરેખર ખરાબ છે, આ છી સામાન્ય રીતે મૂર્ખ લોકોની પ્રાથમિક શાળામાં થાય છે, જ્યારે વર્ગો પર ધ્યાન આપવાને બદલે, તે પોતાને ચિત્તાકર્તાઓનાં પુસ્તકો રમવા અને રંગવા માટે ચપટી પડે છે. મૂર્ખ ખાય છે અને વૃદ્ધિ કરશે, કદાચ તેના બાળકો છે અને તે એક વેશ્યા સાથે રમે છે, પરંતુ સૌથી ખરાબ બાબત એ છે કે તે અન્ય લોકો પ્રત્યે પોતાનો અભદ્ર અભિવ્યક્તિ વધારશે. આ નિંદાત્મક માસલ માટે કોઈ ઉપાય નથી, જો તમે બે વર્ષની ઉંમરે હૃદય દ્વારા સંપૂર્ણ સામયિક કોષ્ટક શીખી શકતા નથી, તો તમે નિરક્ષર છી બનીને વિનાશ પામ્યા છો અને તે તમારા જીવનની કંગાળ જીવન માટે જ બગાડે છે. યુનાઇટેડ નેશન્સના જણાવ્યા મુજબ, એક અભણ વ્યક્તિ ચિત્ત છે અને તે એકવાર અને બધા માટે મૃત્યુ પાત્ર છે, આશા છે કે તમે ગૂગલ અનુવાદકની સહાય વિના આ લખાણ વાંચી શકશો, કારણ કે આપણે પહેલેથી જ એક મિલિયન કરતા વધારે વાર કહ્યું છે, જો તમે ગૂગલનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો અનુવાદક તમે અભણ છે જે દયા વિના મરવાના પાત્ર છે. તિરસ્કૃત ત્રીજી વિશ્વના દેશોમાં, નિરક્ષરતા સંપૂર્ણ નિયંત્રણની બહાર છે અને હવે કોઈ સંભવિત ઉપાય નથી, જો કે નિશ્ચિતરૂપે રી રહ્યાં છો અને તેથી તમે મૂર્ખ બનશો. જેણે નિરક્ષરતાથી પીડાય છે તે ખરેખર ખરાબ છે, આ છી સામાન્ય રીતે મૂર્ખ લોકોની પ્રાથમિક શાળામાં થાય છે, જ્યારે વર્ગો પર ધ્યાન આપવાને બદલે, તે પોતાને ચિત્તાકર્તાઓનાં પુસ્તકો રમવા અને રંગવા માટે ચપટી પડે છે. મૂર્ખ ખાય છે અને વૃદ્ધિ કરશે, કદાચ તેના બાળકો છે અને તે એક વેશ્યા સાથે રમે છે, પરંતુ સૌથી ખરાબ બાબત એ છે કે તે અન્ય લોકો પ્રત્યે પોતાનો અભદ્ર અભિવ્યક્તિ વધારશે. આ નિંદાત્મક માસલ માટે કોઈ ઉપાય નથી, જો તમે બે વર્ષની ઉંમરે હૃદય દ્વારા સંપૂર્ણ સામયિક કોષ્ટક શીખી શકતા નથી, તો તમે નિરક્ષર છી બનીને વિનાશ પામ્યા છો અને તે તમારા જીવનની કંગાળ જીવન માટે જ બગાડે છે. યુનાઇટેડ નેશન્સના જણાવ્યા મુજબ, એક અભણ વ્યક્તિ ચિત્ત છે અને તે એકવાર અને બધા માટે મૃત્યુ પાત્ર છે, આશા છે કે તમે ગૂગલ અનુવાદકની સહાય વિના આ લખાણ વાંચી શકશો, કારણ કે આપણે પહેલેથી જ એક મિલિયન કરતા વધારે વાર કહ્યું છે, જો તમે ગૂગલનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો અનુવાદક તમે અભણ છે જે દયા વિના મરવાના પાત્ર છે. તિરસ્કૃત ત્રીજી વિશ્વના દેશોમાં, નિરક્ષરતા સંપૂર્ણ નિયંત્રણની બહાર છે અને હવે કોઈ સંભવિત ઉપાય નથી, જો કે નિશ્ચિતરૂપે આ રોગનો સૌથી વાહિયાત દેશ તુવાલુ અલ્ટીરિયર છે, જ્યાં નિરક્ષર દર સો ટકા સુધી પહોંચે છે. નિરક્ષરતા એ છે કે જ્યારે કોઈ મૂર્ખ વ્યક્તિ વાંચી અથવા લખી શકતો નથી, જ્યારે મૂર્ખ લોકો સમજી શકતા નથી કે લોકો શેના વિષે વાત કરે છે અથવા શું લખ્યું છે. જો તમે આ વાંચો છો, કારણ કે તમે ગૂગલ ટ્રાન્સલેશનનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો અને તેથી તમે મૂર્ખ બનશો. જેણે નિરક્ષરતાથી પીડાય છે તે ખરેખર ખરાબ છે, આ છી સામાન્ય રીતે મૂર્ખ લોકોની પ્રાથમિક શાળામાં થાય છે, જ્યારે વર્ગો પર ધ્યાન આપવાને બદલે, તે પોતાને ચિત્તાકર્તાઓનાં પુસ્તકો રમવા અને રંગવા માટે ચપટી પડે છે. મૂર્ખ ખાય છે અને વૃદ્ધિ કરશે, કદાચ તેના બાળકો છે અને તે એક વેશ્યા સાથે રમે છે, પરંતુ સૌથી ખરાબ બાબત એ છે કે તે અન્ય લોકો પ્રત્યે પોતાનો અભદ્ર અભિવ્યક્તિ વધારશે. આ નિંદાત્મક માસલ માટે કોઈ ઉપાય નથી, જો તમે બે વર્ષની ઉંમરે હૃદય દ્વારા સંપૂર્ણ સામયિક કોષ્ટક શીખી શકતા નથી, તો તમે નિરક્ષર છી બનીને વિનાશ પામ્યા છો અને તે તમારા જીવનની કંગાળ જીવન માટે જ બગાડે છે. યુનાઇટેડ નેશન્સના જણાવ્યા મુજબ, એક અભણ વ્યક્તિ ચિત્ત છે અને તે એકવાર અને બધા માટે મૃત્યુ પાત્ર છે, આશા છે કે તમે ગૂગલ અનુવાદકની સહાય વિના આ લખાણ વાંચી શકશો, કારણ કે આપણે પહેલેથી જ એક મિલિયન કરતા વધારે વાર કહ્યું છે, જો તમે ગૂગલનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો અનુવાદક તમે અભણ છે જે દયા વિના મરવાના પાત્ર છે. તિરસ્કૃત ત્રીજી વિશ્વના દેશોમાં, નિરક્ષરતા સંપૂર્ણ નિયંત્રણની બહાર છે અને હવે કોઈ સંભવિત ઉપાય નથી, જો કે નિશ્ચિતરૂપે આ રોગનો સૌથી વાહિયાત દેશ તુવાલુ અલ્ટીરિયર છે, જ્યાં નિરક્ષર દર સો ટકા સુધી પહોંચે છે. વڑݚݙڏݜݽઆ રોગનો સૌથી વાહિયાત દેશ તુવાલુ અલ્ટીરિયર છે, જ્યાં નિરક્ષર દર સો ટકા સુધી પહોંચે છે. નિરક્ષરતા એ છે કે જ્યારે કોઈ મૂર્ખ વ્યક્તિ વાંચી અથવા લખી શકતો નથી, જ્યારે મૂર્ખ લોકો સમજી શકતા નથી કે લોકો શેના વિષે વાત કરે છે અથવા શું લખ્યું છે. જો તમે આ વાંચો છો, કારણ કે તમે ગૂગલ ટ્રાન્સલેશનનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો અને તેથી તમે મૂર્ખ બનશો. જેણે નિરક્ષરતાથી પીડાય છે તે ખરેખર ખરાબ છે, આ છી સામાન્ય રીતે મૂર્ખ લોકોની પ્રાથમિક શાળામાં થાય છે, જ્યારે વર્ગો પર ધ્યાન આપવાને બદલે, તે પોતાને ચિત્તાકર્તાઓનાં પુસ્તકો રમવા અને રંગવા માટે ચપટી પડે છે. મૂર્ખ ખાય છે અને વૃદ્ધિ કરશે, કદાચ તેના બાળકો છે અને તે એક વેશ્યા સાથે રમે છે, પરંતુ સૌથી ખરાબ બાબત એ છે કે તે અન્ય લોકો પ્રત્યે પોતાનો અભદ્ર અભિવ્યક્તિ વધારશે. આ નિંદાત્મક માસલ માટે કોઈ ઉપાય નથી, જો તમે બે વર્ષની ઉંમરે હૃદય દ્વારા સંપૂર્ણ સામયિક કોષ્ટક શીખી શકતા નથી, તો તમે નિરક્ષર છી બનીને વિનાશ પામ્યા છો અને તે તમારા જીવનની કંગાળ જીવન માટે જ બગાડે છે. યુનાઇટેડ નેશન્સના જણાવ્યા મુજબ, એક અભણ વ્યક્તિ ચિત્ત છે અને તે એકવાર અને બધા માટે મૃત્યુ પાત્ર છે, આશા છે કે તમે ગૂગલ અનુવાદકની સહાય વિના આ લખાણ વાંચી શકશો, કારણ કે આપણે પહેલેથી જ એક મિલિયન કરતા વધારે વાર કહ્યું છે, જો તમે ગૂગલનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો અનુવાદક તમે અભણ છે જે દયા વિના મરવાના પાત્ર છે. તિરસ્કૃત ત્રીજી વિશ્વના દેશોમાં, નિરક્ષરતા સંપૂર્ણ નિયંત્રણની બહાર છે અને હવે કોઈ સંભવિત ઉપાય નથી, જો કે નિશ્ચિતરૂપે આ રોગનો સૌથી વાહિયાત દેશ તુવાલુ અલ્ટીરિયર છે, જ્યાં નિરક્ષર દર સો ટકા સુધી પહોંચે છે. વڑݚݙڏݜݽ

ኛው ዓለማዊ ጦርነት

በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ፍጻሜ ከቀድሞው የናዚ ጀርመን እጅ የተወሰዱ አገሮችን በማቀላቀል እንዲሁም በ፲፱፻፵፱ ዓ.ም በጉልበት ሌሎች የምሥራቅ አውሮፓ አገሮችን በመቀላቀል ሕብረቱ አሥራ ስድስት ሪፑብሊኮችን ያካተተ ነበር። በዘመን ቆይታና በጥንካሬም የጎለበተ ሕዝባዊ ዓብዮታዊ የሕብረት ሪፑብሊክ በመሆኑም በተለይ በ«ቀዝቃዛ ጦርነት» በሚባለው በ«ምዕራብና በምሥራቅ» ዓለም ተከስቶ በነበረው ፍጥጫ ጊዜ፣ በዓለም ላይ ለሚመሠረቱ ሕዝባዊ መንግሥታት ዋና የሽከታ አርአያ የነበረ መንግሥት ነበር። በ ፲፱፻፵፯ ዓ.ም. የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ፍጻሜ ጀምሮ ይሄ ሕብረት እስከፈረሰበት እስከ ፲፱፻፹፬ ዓ.ም ድረስ በተካሄደው የ«ቀዝቃዛ ጦርነት» ዘመን የሶቪየት ሕብረት በዓለም ከነበሩት ሁለቱ ተቃራኒ ኃያላን መንግሥታት አንዱ ሲሆን፤ በኢትዮጵያም ላይ በ፲፱፻፷፮ ዓ.ም የተመሠረተውን የአብዮት ወታደራዊ የደርግ መንግሥት በጦር መሣሪያ፤ በአማካሪነት፤ በገንዘብ፤ ወዘተረፈ፤ ዋነኛ ደጋፊና ታላቅ ተዋናይ አገር ነበር። በሕዝባዊ አብዮታዊ እንቅስቃሴ መነሻነት በኃይልና በፖለቲካ ሚዛናት በሰባ ዓመታት ውስጥ ዳብሮ በዓለም ከሁለቱ ኃያላን መንግሥታት አንዱ እስከመሆን የደረሰው የሶቪየት ሕብረት በዕድሜው መግቻ ዓመታት ላይ በዓለም የተከሰቱ ሁለት ዓቢይ ጉዳዮች ለፍጻሜው ዋና ምክንያቶች እንደነበሩ ይገለጻል።በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ፍጻሜ ከቀድሞው የናዚ ጀርመን እጅ የተወሰዱ አገሮችን በማቀላቀል እንዲሁም በ፲፱፻፵፱ ዓ.ም በጉልበት ሌሎች የምሥራቅ አውሮፓ አገሮችን በመቀላቀል ሕብረቱ አሥራ ስድስት ሪፑብሊኮችን ያካተተ ነበር። በዘመን ቆይታና በጥንካሬም የጎለበተ ሕዝባዊ ዓብዮታዊ የሕብረት ሪፑብሊክ በመሆኑም በተለይ በ«ቀዝቃዛ ጦርነት» በሚባለው በ«ምዕራብና በምሥራቅ» ዓለም ተከስቶ በነበረው ፍጥጫ ጊዜ፣ በዓለም ላይ ለሚመሠረቱ રી રહ્યાં છો અને તેથી તમે મૂર્ખ બનશો. જેણે નિરક્ષરતાથી પીડાય છે તે ખરેખર ખરાબ છે, આ છી સામાન્ય રીતે મૂર્ખ લોકોની પ્રાથમિક શાળામાં થાય છે, જ્યારે વર્ગો પર ધ્યાન આપવાને બદલે, તે પોતાને ચિત્તાકર્તાઓનાં પુસ્તકો રમવા અને રંગવા માટે ચપટી પડે છે. મૂર્ખ ખાય છે અને વૃદ્ધિ કરશે, કદાચ તેના બાળકો છે અને તે એક વેશ્યા સાથે રમે છે, પરંતુ સૌથી ખરાબ બાબત એ છે કે તે અન્ય લોકો પ્રત્યે પોતાનો અભદ્ર અભિવ્યક્તિ વધારશે. આ નિંદાત્મક માસલ માટે કોઈ ઉપાય નથી, જો તમે બે વર્ષની ઉંમરે હૃદય દ્વારા સંપૂર્ણ સામયિક કોષ્ટક શીખી શકતા નથી, તો તમે નિરક્ષર છી બનીને વિનાશ પામ્યા છો અને તે તમારા જીવનની કંગાળ જીવન માટે જ બગાડે છે. યુનાઇટેડ નેશન્સના જણાવ્યા મુજબ, એક અભણ વ્યક્તિ ચિત્ત છે અને તે એકવાર અને બધા માટે મૃત્યુ પાત્ર છે, આશા છે કે તમે ગૂગલ અનુવાદકની સહાય વિના આ લખાણ વાંચી શકશો, કારણ કે આપણે પહેલેથી જ એક મિલિયન કરતા વધારે વાર કહ્યું છે, જો તમે ગૂગલનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો અનુવાદક તમે અભણ છે જે દયા વિના મરવાના પાત્ર છે. તિરસ્કૃત ત્રીજી વિશ્વના દેશોમાં, નિરક્ષરતા સંપૂર્ણ નિયંત્રણની બહાર છે અને હવે કોઈ સંભવિત ઉપાય નથી, જો કે નિશ્ચિતરૂપે આ રોગનો સૌથી વાહિયાત દેશ તુવાલુ અલ્ટીરિયર છે, જ્યાં નિરક્ષર દર સો ટકા સુધી પહોંચે છે. નિરક્ષરતા એ છે કે જ્યારે કોઈ મૂર્ખ વ્યક્તિ વાંચી અથવા લખી શકતો નથી, જ્યારે મૂર્ખ લોકો સમજી શકતા નથી કે લોકો શેના વિષે વાત કરે છે અથવા શું લખ્યું છે. જો તમે આ વાંચો છો, કારણ કે તમે ગૂગલ ટ્રાન્સલેશનનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો અને તેથી તમે મૂર્ખ બનશો. જેણે નિરક્ષરતાથી પીડાય છે તે ખરેખર ખરાબ છે, આ છી સામાન્ય રીતે મૂર્ખ લોકોની પ્રાથમિક શાળામાં થાય છે, જ્યારે વર્ગો પર ધ્યાન આપવાને બદલે, તે પોતાને ચિત્તાકર્તાઓનાં પુસ્તકો રમવા અને રંગવા માટે ચપટી પડે છે. મૂર્ખ ખાય છે અને વૃદ્ધિ કરશે, કદાચ તેના બાળકો છે અને તે એક વેશ્યા સાથે રમે છે, પરંતુ સૌથી ખરાબ બાબત એ છે કે તે અન્ય લોકો પ્રત્યે પોતાનો અભદ્ર અભિવ્યક્તિ વધારશે. આ નિંદાત્મક માસલ માટે કોઈ ઉપાય નથી, જો તમે બે વર્ષની ઉંમરે હૃદય દ્વારા સંપૂર્ણ સામયિક કોષ્ટક શીખી શકતા નથી, તો તમે નિરક્ષર છી બનીને વિનાશ પામ્યા છો અને તે તમારા જીવનની કંગાળ જીવન માટે જ બગાડે છે. યુનાઇટેડ નેશન્સના જણાવ્યા મુજબ, એક અભણ વ્યક્તિ ચિત્ત છે અને તે એકવાર અને બધા માટે મૃત્યુ પાત્ર છે, આશા છે કે તમે ગૂગલ અનુવાદકની સહાય વિના આ લખાણ વાંચી શકશો, કારણ કે આપણે પહેલેથી જ એક મિલિયન કરતા વધારે વાર કહ્યું છે, જો તમે ગૂગલનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો અનુવાદક તમે અભણ છે જે દયા વિના મરવાના પાત્ર છે. તિરસ્કૃત ત્રીજી વિશ્વના દેશોમાં, નિરક્ષરતા સંપૂર્ણ નિયંત્રણની બહાર છે અને હવે કોઈ સંભવિત ઉપાય નથી, જો કે નિશ્ચિતરૂપે આ રોગનો સૌથી વાહિયાત દેશ તુવાલુ અલ્ટીરિયર છે, જ્યાં નિરક્ષર દર સો ટકા સુધી પહોંચે છે. વڑݚݙڏݜݽરી રહ્યાં છો અને તેથી તમે મૂર્ખ બનશો. જેણે નિરક્ષરતાથી પીડાય છે તે ખરેખર ખરાબ છે, આ છી સામાન્ય રીતે મૂર્ખ લોકોની પ્રાથમિક શાળામાં થાય છે, જ્યારે વર્ગો પર ધ્યાન આપવાને બદલે, તે પોતાને ચિત્તાકર્તાઓનાં પુસ્તકો રમવા અને રંગવા માટે ચપટી પડે છે. મૂર્ખ ખાય છે અને વૃદ્ધિ કરશે, કદાચ તેના બાળકો છે અને તે એક વેશ્યા સાથે રમે છે, પરંતુ સૌથી ખરાબ બાબત એ છે કે તે અન્ય લોકો પ્રત્યે પોતાનો અભદ્ર અભિવ્યક્તિ વધારશે. આ નિંદાત્મક માસલ માટે કોઈ ઉપાય નથી, જો તમે બે વર્ષની ઉંમરે હૃદય દ્વારા સંપૂર્ણ સામયિક કોષ્ટક શીખી શકતા નથી, તો તમે નિરક્ષર છી બનીને વિનાશ પામ્યા છો અને તે તમારા જીવનની કંગાળ જીવન માટે જ બગાડે છે. યુનાઇટેડ નેશન્સના જણાવ્યા મુજબ, એક અભણ વ્યક્તિ ચિત્ત છે અને તે એકવાર અને બધા માટે મૃત્યુ પાત્ર છે, આશા છે કે તમે ગૂગલ અનુવાદકની સહાય વિના આ લખાણ વાંચી શકશો, કારણ કે આપણે પહેલેથી જ એક મિલિયન કરતા વધારે વાર કહ્યું છે, જો તમે ગૂગલનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો અનુવાદક તમે અભણ છે જે દયા વિના મરવાના પાત્ર છે. તિરસ્કૃત ત્રીજી વિશ્વના દેશોમાં, નિરક્ષરતા સંપૂર્ણ નિયંત્રણની બહાર છે અને હવે કોઈ સંભવિત ઉપાય નથી, જો કે નિશ્ચિતરૂપે આ રોગનો સૌથી વાહિયાત દેશ તુવાલુ અલ્ટીરિયર છે, જ્યાં નિરક્ષર દર સો ટકા સુધી પહોંચે છે. નિરક્ષરતા એ છે કે જ્યારે કોઈ મૂર્ખ વ્યક્તિ વાંચી અથવા લખી શકતો નથી, જ્યારે મૂર્ખ લોકો સમજી શકતા નથી કે લોકો શેના વિષે વાત કરે છે અથવા શું લખ્યું છે. જો તમે આ વાંચો છો, કારણ કે તમે ગૂગલ ટ્રાન્સલેશનનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો અને તેથી તમે મૂર્ખ બનશો. જેણે નિરક્ષરતાથી પીડાય છે તે ખરેખર ખરાબ છે, આ છી સામાન્ય રીતે મૂર્ખ લોકોની પ્રાથમિક શાળામાં થાય છે, જ્યારે વર્ગો પર ધ્યાન આપવાને બદલે, તે પોતાને ચિત્તાકર્તાઓનાં પુસ્તકો રમવા અને રંગવા માટે ચપટી પડે છે. મૂર્ખ ખાય છે અને વૃદ્ધિ કરશે, કદાચ તેના બાળકો છે અને તે એક વેશ્યા સાથે રમે છે, પરંતુ સૌથી ખરાબ બાબત એ છે કે તે અન્ય લોકો પ્રત્યે પોતાનો અભદ્ર અભિવ્યક્તિ વધારશે. આ નિંદાત્મક માસલ માટે કોઈ ઉપાય નથી, જો તમે બે વર્ષની ઉંમરે હૃદય દ્વારા સંપૂર્ણ સામયિક કોષ્ટક શીખી શકતા નથી, તો તમે નિરક્ષર છી બનીને વિનાશ પામ્યા છો અને તે તમારા જીવનની કંગાળ જીવન માટે જ બગાડે છે. યુનાઇટેડ નેશન્સના જણાવ્યા મુજબ, એક અભણ વ્યક્તિ ચિત્ત છે અને તે એકવાર અને બધા માટે મૃત્યુ પાત્ર છે, આશા છે કે તમે ગૂગલ અનુવાદકની સહાય વિના આ લખાણ વાંચી શકશો, કારણ કે આપણે પહેલેથી જ એક મિલિયન કરતા વધારે વાર કહ્યું છે, જો તમે ગૂગલનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો અનુવાદક તમે અભણ છે જે દયા વિના મરવાના પાત્ર છે. તિરસ્કૃત ત્રીજી વિશ્વના દેશોમાં, નિરક્ષરતા સંપૂર્ણ નિયંત્રણની બહાર છે અને હવે કોઈ સંભવિત ઉપાય નથી, જો કે નિશ્ચિતરૂપે આ રોગનો સૌથી વાહિયાત દેશ તુવાલુ અલ્ટીરિયર છે, જ્યાં નિરક્ષર દર સો ટકા સુધી પહોંચે છે. વڑݚݙڏݜݽሕዝባዊ መንግሥታት ዋና የሽከታ አርአያ የነበረ መንግሥት ነበር። በ ፲፱፻፵፯ ዓ.ም. የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ፍጻሜ ጀምሮ ይሄ ሕብረት እስከፈረሰበት እስከ ፲፱፻፹፬ ዓ.ም ድረስ በተካሄደው የ«ቀዝቃዛ ጦርነት» ዘመን የሶቪየት ሕብረት በዓለም ከነበሩት ሁለቱ ተቃራኒ ኃያላን መንግሥታት አንዱ ሲሆን፤ በኢትዮጵያም ላይ በ፲፱፻፷፮ ዓ.ም የተመሠረተውን የአብዮት ወታደራዊ የደርግ መንግሥት በጦር መሣሪያ፤ በአማካሪነት፤ በገንዘብ፤ ወዘተረፈ፤ ዋነኛ ደጋፊና ታላቅ ተዋናይ አገር ነበር። በሕዝባዊ አብዮታዊ እንቅስቃሴ መነሻነት በኃይልና በፖለቲካ ሚዛናት በሰባ ዓመታት ውስጥ ዳብሮ በዓለም ከሁለቱ ኃያላን መንግሥታት አንዱ እስከመሆን የደረሰው የሶቪየት ሕብረት በዕድሜው መግቻ ዓመታት ላይ በዓለም የተከሰቱ ሁለት ዓቢይ ጉዳዮች ለፍጻሜው ዋና ምክንያቶች እንደነበሩ ይገለጻል።በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ፍጻሜ ከቀድሞው የናዚ ጀርመን እጅ የተወሰዱ አገሮችን በማቀላቀል እንዲሁም በ፲፱፻፵፱ ዓ.ም በጉልበት ሌሎች የምሥራቅ አውሮፓ አገሮችን በመቀላቀል ሕብረቱ አሥራ ስድስት ሪፑብሊኮችን ያካተተ ነበር። በዘመን ቆይታና በጥንካሬም የጎለበተ ሕዝባዊ ዓብዮታዊ የሕብረት ሪፑብሊክ በመሆኑም በተለይ በ«ቀዝቃዛ ጦርነት» በሚባለው በ«ምዕራብና በምሥራቅ» ዓለም ተከስቶ በነበረው ፍጥጫ ጊዜ፣ በዓለም ላይ ለሚመሠረቱ ሕዝባዊ መንግሥታት ዋና የሽከታ አርአያ የነበረ መንግሥት ነበር። በ ፲፱፻፵፯ ዓ.ም. የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ፍጻሜ ጀምሮ ይሄ ሕብረት እስከፈረሰበት እስከ ፲፱፻፹፬ ዓ.ም ድረስ በተካሄደው የ«ቀዝቃዛ ጦርነት» ዘመን የሶቪየት ሕብረት በዓለም ከነበሩት ሁለቱ ተቃራኒ ኃያላን መንግሥታት አንዱ ሲሆን፤ በኢትዮጵያም ላይ በ፲፱፻፷፮ ዓ.ም የተመሠረተውን የአብዮት ወታደራዊ የደርግ መንግሥት በጦር መሣሪያ፤ በአማካሪነት፤ በገንዘብ፤ ወዘተረፈ፤ ዋነኛ ደጋፊና ታላቅ ተዋናይ አገር ነበር። በሕዝባዊ አብዮታዊ እንቅስቃሴ መነሻነት በኃይልና በፖለቲካ ሚዛናት በሰባ ዓመታት ውስጥ ዳብሮ በዓለም ከሁለቱ ኃያላን መንግሥታት አንዱ እስከመሆን የደረሰው የሶቪየት ሕብረት በዕድሜው መግቻ ዓመታት ላይ በዓለም የተከሰቱ ሁለት ዓቢይ ጉዳዮች ለፍጻሜው ዋና ምክንያቶች

មនុស្សល្ងីល្ងើធម្មតាដែលមិនអាចអានឬសរសេរបាន

וּ זּ טּיּ ךּכּ לּ מּנּ סּ ףּ פּ צּ קּרּ שּ תּ וֹ בֿכֿ פֿ ﭏ ﭖ ﭗﭘﭙ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﮊ ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮤ ﮥ ﯼ ﯽ ﯾ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﴾﴿ ﷲ ﺀ ﺁ ﺂ ﺃ ﺄ ﺅ ﺆ ﺇ ﺈﺉ ﺊ ﺋ ﺌ ﺍ ﺎ ﺏﺐ ﺑ ﺒ ﺓ ﺔ ﺕ ﺖ ﺗ ﺘ ﺙ ﺚ ﺛﺜ ﺝ ﺞ ﺟ ﺠ ﺡ ﺢ ﺣ ﺤ ﺥ ﺦ ﺧ ﺨ ﺩﺪ ﺫ ﺬ ﺭﺮ ﺯ ﺰ ﺱﺲ ﺳﺴ ﺵﺶ ﺷ ﺸﺹ ﺺ ﺻ ﺼ ﺽﺾ ﺿ ﻀ ﻁ ﻂ ﻃ ﻄﻅ ﻆ ﻇ ﻈ ﻉﻊ ﻋ ﻌ ﻍ ﻎ ﻏﻐ ﻑ ﻒ ﻓ ﻔ ﻕﻖﻗ ﻘ ﻙﻚ ﻛ ﻜ ﻝﻞ ﻟ ﻠ ﻡ ﻢ ﻣﻤ ﻥ ﻦ ﻧ ﻨﻩ ﻪ ﻫ ﻬ ﻭ ﻮﻯ ﻰ ﻱ ﻲ ﻳ ﻴﻵ ﻶ ﻷ ﻸﻹ ﻺ ﻻ ﻼ لم ن ه و ى يً וּ זּ טּיּ ךּכּ לּ מּנּ סּ ףּ פּ צּ קּרּ שּ תּ וֹ בֿכֿ פֿ ﭏ ﭖ ﻳ ﻴﻵ ﻶ ﻷ ﻸﻹ ﻺ ﻻ ﻼ لم ن ه و ى يً וּ זּ טּיּ ךּכּ לּ מּנּ סּ ףּ פּ צּ קּרּ שּ תּ וֹ בֿכֿ פֿ ﭏ ﭖ ﭗﭘﭙ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﮊ ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﻳ ﻴﻵ ﻶ ﻷ ﻸﻹ ﻺ ﻻ ﻼ لم ن ه و ى يً וּ זּ טּיּ ךּכּ לּ מּנּ סּ ףּ פּ צּ קּרּ שּ תּ וֹ בֿכֿ פֿ ﭏ ﭖ ﭗﭘﭙ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﮊ ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮤ ﮥ ﯼ ﯽ ﯾ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﴾﴿ ﷲ ﺀ ﺁ ﺂ ﺃ ﺄ ﺅ ﺆ ﺇ ﺈﺉ ﺊ ﺋ ﺌ ﺍ ﺎ ﺏﺐ ﺑ ﺒ ﺓ ﺔ ﺕ ﺖ ﺗ ﺘ ﺙ ﺚ ﺛﺜ ﺝ ﺞ ﺩﺪ ﺫ ﺬ ﺭﺮ ﺯ ﺰ ﺱﺲ ﺳﺴ ﺵﺶ ﺷ ﺸﺹ ﺺ ﺻ ﺼ ﺽﺾ ﺿ ﻀ ﻁ ﻂ ﻃ ﻄﻅ ﻆ ﻇ ﻈ ﻉﻊ ﻋ ﻌ ﻍ ﻎ ﻏﻐ ﻑ ﻒ ﻓ ﻔ ﻕﻖﻗ ﻘ ﻙﻚ ﻛ ﻜ ﻝﻞ ﻟ ﻠ ﻡ ﻢ ﻣﻤ ﻥ ﻦ ﻧ ﻨﻩ ﻪ ﻫ ﻬ ﻭ ﻮﻯ ﻰ ﻱ ﻲ ﻳ ﻴﻵ ﻶ ﻷ ﻸﻹ ﻺ ﻻ ﻼ لم ن ه و ى يً ٌ ٍ َ ُ ِّ ْ % ٤ ٠. ١ ٢ ٣ ٥٦ ٧ ٨ ٩ ホ 么 メ _ ャ ` ヲ _ カ ﺖ ﺗ ﺘ ﺙ ﺚ ﺛﺜ ﺝ ﺞ ﺟ ﺠ ﺡ ﺢ ﺣ ﺤ ﺥ ﺦ ﺧ ﺨ ﺩﺪ ﺫ ﺬ ﺭﺮ ﺯ ﺰ ﺱﺲ ﺳﺴ ﺵﺶ ﺷ ﺸ ﮓ ﮔ ﮕ ﮤ ﮥ ﯼ ﯽ ﯾ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﴾﴿ ﷲ ﺀ ﺁ ﺂ ﺃ ﺄ ﺅ ﺆ ﺇ ﺈﺉ ﺊ ﺋ ﺌ ﺍ ﺎ ﺏﺐ ﺑ ﺒ ﺓ ﺔ ﺕ ﺖ ﺗ ﺘ ﺙ ﺚ ﺛﺜ ﺝ ﺞ ﺩﺪ ﺫ ﺬ ﺭﺮ ﺯ ﺰ ﺱﺲ ﺳﺴ ﺵﺶ ﺷ ﺸﺹ ﺺ ﺻ ﺼ ﺽﺾ ﺿ ﻀ ﻁ ﻂ ﻃ ﻄﻅ ﻆ ﻇ ﻈ ﻉﻊ ﻋ ﻌ ﻍ ﻎ ﻏﻐ ﻑ ﻒ ﻓ ﻔ ﻕﻖﻗ ﻘ ﻙﻚ ﻛ ﻜ ﻝﻞ ﻟ ﻠ ﻡ ﻢ ﻣﻤ ﻥ ﻦ ﻧ ﻨﻩ ﻪ ﻫ ﻬ ﻭ ﻮﻯ ﻰ ﻱ ﻲ ﻳ ﻴﻵ ﻶ ﻷ ﻸﻹ ﻺ ﻻ ﻼ لم ن ه و ى يً ٌ ٍ َ ُ ِّ ْ % ٤ ٠. ١ ٢ ٣ ٥٦ ٧ ٨ ٩ ホ 么 メ _ ャ ` ヲ _ カ ﺖ ﺗ ﺘ ﺙ ﺚ ﺛﺜ ﺝ ﺞ ﺟ ﺠ ﺡ ﺢ ﺣ ﺤ ﺥ ﺦ ﺧ ﺨ ﺩﺪ ﺫ ﺬ ﺭﺮ ﺯ ﺰ ﺱﺲ ﺳﺴ ﺵﺶ ﺷ ﺸ ﭗﭘﭙ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﮊ ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮤ ﮥ ﯼ ﯽ ﯾ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﴾﴿ ﷲ ﺀ ﺁ ﺂ ﺃ ﺄ ﺅ ﺆ ﺇ ﺈﺉ ﺊ ﺋ ﺌ ﺍ ﺎ ﺏﺐ ﺑ ﺒ ﺓ ﺔ ﺕ ﺖ ﺗ ﺘ ﺙ ﺚ ﺛﺜ ﺝ ﺞ ﺩﺪ ﺫ ﺬ ﺭﺮ ﺯ ﺰ ﺱﺲ ﺳﺴ ﺵﺶ ﺷ ﺸﺹ ﺺ ﺻ ﺼ ﺽﺾ ﺿ ﻀ ﻁ ﻂ ﻃ ﻄﻅ ﻆ ﻇ ﻈ ﻉﻊ ﻋ ﻌ ﻍ ﻎ ﻏﻐ ﻑ ﻒ ﻓ ﻔ ﻕﻖﻗ ﻘ ﻙﻚ ﻛ ﻜ ﻝﻞ ﻟ ﻠ ﻡ ﻢ ﻣﻤ ﻥ ﻳ ﻴﻵ ﻶ ﻷ ﻸﻹ ﻺ ﻻ ﻼ لم ن ه و ى يً וּ זּ טּיּ ךּכּ לּ מּנּ סּ ףּ פּ צּ קּרּ שּ תּ וֹ בֿכֿ פֿ ﭏ ﭖ ﭗﭘﭙ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﮊ ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮤ ﮥ ﯼ ﯽ ﯾ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﴾﴿ ﷲ ﺀ ﺁ ﺂ ﺃ ﺄ ﺅ ﺆ ﺇ ﺈﺉ ﺊ ﺋ ﺌ ﺍ ﺎ ﺏﺐ ﺑ ﺒ ﺓ ﺔ ﺕ ﺖ ﺗ ﺘ ﺙ ﺚ ﺛﺜ ﺝ ﺞ ﺩﺪ ﺫ ﺬ ﺭﺮ ﺯ ﺰ ﺱﺲ ﺳﺴ ﺵﺶ ﺷ ﺸﺹ ﺺ ﺻ ﺼ ﺽﺾ ﺿ ﻀ ﻁ ﻂ ﻃ ﻄﻅ ﻆ ﻇ ﻈ ﻉﻊ ﻋ ﻌ ﻍ ﻎ ﻏﻐ ﻑ ﻒ ﻓ ﻔ ﻕﻖﻗ ﻘ ﻙﻚ ﻛ ﻜ ﻝﻞ ﻟ ﻠ ﻡ ﻢ ﻣﻤ ﻥ ﻦ ﻧ ﻨﻩ ﻪ ﻫ ﻬ ﻭ ﻮﻯ ﻰ ﻱ ﻲ ﻳ ﻴﻵ ﻶ ﻷ ﻸﻹ ﻺ ﻻ ﻼ لم ن ه و ى يً ٌ ٍ َ ُ ِّ ْ % ٤ ٠. ١ ٢ ٣ ٥٦ ٧ ٨ ٩ ホ 么 メ _ ャ ` ヲ _ カ ﺖ ﺗ ﺘ ﺙ ﺚ ﺛﺜ ﺝ ﺞ ﺟ ﺠ ﺡ ﺢ ﺣ ﺤ ﺥ ﺦ ﺧ ﺨ ﺩﺪ ﺫ ﺬ ﺭﺮ ﺯ ﺰ ﺱﺲ ﺳﺴ ﺵﺶ ﺷ ﺸﻦ ﻧ ﻨﻩ ﻪ ﻫ ﻬ ﻭ ﻮﻯ ﻰ ﻱ ﻲ ﻳ ﻴﻵ ﻶ ﻷ ﻸﻹ ﻺ ﻻ ﻼ لم ن ه و ى يً ٌ ٍ َ ُ ِّ ْ % ٤ ٠. ١ ٢ ٣ ٥٦ ٧ ٨ ٩ ホ 么 メ _ ャ ` ヲ _ カ ﺖ ﺗ ﺘ ﺙ ﺚ ﺛﺜ ﺝ ﺞ ﺟ ﺠ ﺡ ﺢ ﺣ ﺤ ﺥ ﺦ ﺧ ﺨ ﺩﺪ ﺫ ﺬ ﺭﺮ ﺯ ﺰ ﺱﺲ ﺳﺴ ﺵﺶ ﺷ ﺸﺹ ﺺ ﺻ ﺼ ﺽﺾ ﺿ ﻀ ﻁ ﻂ ﻃ ﻄﻅ ﻆ ﻇ ﻈ ﻉﻊ ﻋ ﻌ ﻍ ﻎ ﻏﻐ ﻑ ﻒ ﻓ ﻔ ﻕﻖﻗ ﻘ ﻙﻚ ﻛ ﻜ ﻝ ﻳ ﻴﻵ ﻶ ﻷ ﻸﻹ ﻺ ﻻ ﻼ لم ن ه و ى يً וּ זּ טּיּ ךּכּ לּ מּנּ סּ ףּ פּ צּ קּרּ שּ תּ וֹ בֿכֿ פֿ ﭏ ﭖ ﭗﭘﭙ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﮊ ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮤ ﮥ ﯼ ﯽ ﯾ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﴾﴿ ﷲ ﺀ ﺁ ﺂ ﺃ ﺄ ﺅ ﺆ ﺇ ﺈﺉ ﺊ ﺋ ﺌ ﺍ ﺎ ﺏﺐ ﺑ ﺒ ﺓ ﺔ ﺕ ﺖ ﺗ ﺘ ﺙ ﺚ ﺛﺜ ﺝ ﺞ ﺩﺪ ﺫ ﺬ ﺭﺮ ﺯ ﺰ ﺱﺲ ﺳﺴ ﺵﺶ ﺷ ﺸﺹ ﺺ ﺻ ﺼ ﺽﺾ ﺿ ﻀ ﻁ ﻂ ﻃ ﻄﻅ ﻆ ﻇ ﻈ ﻉﻊ ﻋ ﻌ ﻍ ﻎ ﻏﻐ ﻑ ﻒ ﻓ ﻔ ﻕﻖﻗ ﻘ ﻙﻚ ﻛ ﻜ ﻝﻞ ﻟ ﻠ ﻡ ﻢ ﻣﻤ ﻥ ﻦ ﻧ ﻨﻩ ﻪ ﻫ ﻬ ﻭ ﻮﻯ ﻰ ﻱ ﻲ ﻳ ﻴﻵ ﻶ ﻷ ﻸﻹ ﻺ ﻻ ﻼ لم ن ه و ى يً ٌ ٍ َ ُ ِّ ْ % ٤ ٠. ١ ٢ ٣ ٥٦ ٧ ٨ ٩ ホ 么 メ _ ャ ` ヲ _ カ ﺖ ﺗ ﺘ ﺙ ﺚ ﺛﺜ ﺝ ﺞ ﺟ ﺠ ﺡ ﺢ ﺣ ﺤ ﺥ ﺦ ﺧ ﺨ ﺩﺪ ﺫ ﺬ ﺭﺮ ﺯ ﺰ ﺱﺲ ﺳﺴ ﺵﺶ ﺷ ﺸﻞ ﻟ ﻠ ﻡ ﻢ ﻣﻤ ﻥ ﻦ ﻧ ﻨﻩ ﻪ ﻫ ﻬ ﻭ ﻮﻯ ﻰ ﻱ ﻲ ﻳ ﻴﻵ ﻶ ﻷ ﻸﻹ ﻺ ﻻ ﻼ لم ن ه و ى يً ٌ ٍ َ ُ ِّ ْ % ٤ ٠. ١ ٢ ٣ ٥٦ ٧ ٨ ٩ ホ 么 メ _ ャ ` ヲ _ カ ﻳ ﻴﻵ ﻶ ﻷ ﻸﻹ ﻺ ﻻ ﻼ لم ن ه و ى يً וּ זּ טּיּ ךּכּ לּ מּנּ סּ ףּ פּ צּ קּרּ שּ תּ וֹ בֿכֿ פֿ ﭏ ﭖ ﭗﭘﭙ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﮊ ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮤ ﮥ ﯼ ﯽ ﯾ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﻳ ﻴﻵ ﻶ ﻷ ﻸﻹ ﻺ ﻻ ﻼ لم ن ه و ى يً וּ זּ טּיּ ךּכּ לּ מּנּ סּ ףּ פּ צּ קּרּ שּ תּ וֹ בֿכֿ פֿ ﭏ ﭖ ﭗﭘﭙ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﮊ ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮤ ﮥ ﯼ ﯽ ﯾ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﴾﴿ ﷲ ﺀ ﺁ ﺂ ﺃ ﺄ ﺅ ﺆ ﺇ ﺈﺉ ﺊ ﺋ ﺌ ﺍ ﺎ ﺏﺐ ﺑ ﺒ ﺓ ﺔ ﺕ ﺖ ﺗ ﺘ ﺙ ﺚ ﺛﺜ ﺝ ﺞ ﺩﺪ ﺫ ﺬ ﺭﺮ ﺯ ﺰ ﺱﺲ ﺳﺴ ﺵﺶ ﺷ ﺸﺹ ﺺ ﺻ ﺼ ﺽﺾ ﺿ ﻀ ﻁ ﻂ ﻃ ﻄﻅ ﻆ ﻇ ﻈ ﻉﻊ ﻋ ﻌ ﻍ ﻎ ﻏﻐ ﻑ ﻒ ﻓ ﻔ ﻕﻖﻗ ﻘ ﻙﻚ ﻛ ﻜ ﻝﻞ ﻟ ﻠ ﻡ ﻢ ﻣﻤ ﻥ ﻦ ﻧ ﻨﻩ ﻪ ﻫ ﻬ ﻭ ﻮﻯ ﻰ ﻱ ﻲ ﻳ ﻴﻵ ﻶ ﻷ ﻸﻹ ﻺ ﻻ ﻼ لم ن ه و ى يً ٌ ٍ َ ُ ِّ ْ % ٤ ٠. ١ ٢ ٣ ٥٦ ٧ ٨ ٩ ホ 么 メ _ ャ ` ヲ _ カ ﺖ ﺗ ﺘ ﺙ ﺚ ﺛﺜ ﺝ ﺞ ﺟ ﺠ ﺡ ﺢ ﺣ ﺤ ﺥ ﺦ ﺧ ﺨ ﺩﺪ ﺫ ﺬ ﺭﺮ ﺯ ﺰ ﺱﺲ ﺳﺴ ﺵﺶ ﺷ ﺸﱢ ﴾﴿ ﷲ ﺀ ﺁ ﺂ ﺃ ﺄ ﺅ ﺆ ﺇ ﺈﺉ ﺊ ﺋ ﺌ ﺍ ﺎ ﺏﺐ ﺑ ﺒ ﺓ ﺔ ﺕ ﺖ ﺗ ﺘ ﺙ ﺚ ﺛﺜ ﺝ ﺞ ﺩﺪ ﺫ ﺬ ﺭﺮ ﺯ ﺰ ﺱﺲ ﺳﺴ ﺵﺶ ﺷ ﺸﺹ ﺺ ﺻ ﺼ ﺽﺾ ﺿ ﻀ ﻁ ﻂ ﻃ ﻄﻅ ﻆ ﻇ ﻈ ﻉﻊ ﻋ ﻌ ﻍ ﻎ ﻏﻐ ﻑ ﻒ ﻓ ﻔ ﻕﻖﻗ ﻘ ﻙﻚ ﻛ ﻜ ﻝﻞ ﻟ ﻠ ﻡ ﻢ ﻣﻤ ﻥ ﻦ ﻧ ﻨﻩ ﻪ ﻫ ﻬ ﻭ ﻮﻯ ﻰ ﻱ ﻲ ﻳ ﻴﻵ ﻶ ﻷ ﻸﻹ ﻺ ﻻ ﻼ لم ن ه و ى يً ٌ ٍ َ ُ ِّ ْ % ٤ ٠. ١ ٢ ٣ ٥٦ ٧ ٨ ٩ ホ 么 メ _ ャ ` ヲ _ カ ﺖ ﺗ ﺘ ﺙ ﺚ ﺛﺜ ﺝ ﺞ ﺟ ﺠ ﺡ ﺢ ﺣ ﺤ ﺥ ﺦ ﺧ ﺨ ﺩﺪ ﺫ ﺬ ﺭﺮ ﺯ ﺰ ﺱﺲ ﺳﺴ ﺵﺶ ﺷ ﺸ ﮥ ﯼ ﯽ ﯾ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﻳ ﻴﻵ ﻶ ﻷ ﻸﻹ ﻺ ﻻ ﻼ لم ن ه و ى يً וּ זּ טּיּ ךּכּ לּ מּנּ סּ ףּ פּ צּ קּרּ שּ תּ וֹ בֿכֿ פֿ ﭏ ﭖ ﭗﭘﭙ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﮊ ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﯾ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﴾﴿ ﷲ ﺀ ﺁ ﺂ ﺃ.ﯾ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﴾﴿ ﷲ ﺀ ﺁ ﺂ ﺃ ﺄ ﺅ ﺆ ﺇ ﺈﺉ ﺊ ﺋ.

ޑެމޮގްރަފިކްސް

රාතුව ජර්මේනියාව නම් වූ ප්‍රදේශයෙහි ජර්මානු ගති ලක්ෂණ ඇති ‍බොහෝ ජනයා වාසය කර ඇති බැව් දැනගන්නට ලැබී ඇතිවා පමණක් නොව, ලේඛනවලින් ඒ බව ඔප්පු කර ද තිබේ. වන ශත වර්ෂය ආරම්භයේ දී, ජර්මන් සන්තක ප්‍ර‍දේශ සියල්ලෙන් ශුද්ධ රෝමන් අධිරාජ්‍යයේ මධ්‍ය‍ කොට්ඨාශය සැකසිණි. මෙය වර්ෂ දක්වා වූ දිගු කාලයක් පුරා පැවති‍යේ ය. වන ශතවර්ෂය තුළදී උතුරු ජර්මනිය 'ප්‍රොතෙස්තන්ත ප්‍රතිසංස්කරණවාදී’ නිකායේ මධ්‍යස්ථානය බවට පත් විය. පැවති ප්‍රංශ - ප්‍රසියන් යුද්ධය මධ්‍යයේ ජර්මනිය නූතන ජාතික රාජ්‍යයක් වශයෙන් එක්සත් කරන ලදි. දී දෙවන ලෝක සංග්‍රාමයෙන් පසුව, ජර්මනිය වෙනම රාජ්‍ය දෙකක් ලෙස, එනම් නැගෙනහිර ජර්මනිය හා බටහිර ජර්මනිය යනුවෙන් බෙදා වෙන් කරන ලදි. බර්ලින් සහ සාර් යනුවෙන් තවදුරටත් මිත්‍ර පාක්ෂික රටවල් රුදී සිටි ආකාරය මත දේශපාලනමය විශේෂ තත්ත්වයන් සහිත කොටස් දෙකකට බෙදන ලදි. වර්ෂ දී ජර්මනි‍ය නැවත ඒකාබද්ධ කරන ලදි. දී පිහිටුවන ලද 'යුරෝපීය ප්‍රජාව' නමින් වූ සංවිධානයේ ජර්මනිය ද ආරම්භක සාමාජිකයෙක් වුයේය. මෙම සංවිධානය දී 'යුරෝපා සංගමය ' බවට පත්විය. ජර්මනිය 'ෂෙනගන්' කලාපයේ කොටස්කරුවකු වන අතර, දී යුරෝ නමින් හඳුන්වන යුරෝපා මුදල් භාවිතය පිළිගත්තේය. སུའུ་དམག་གིས་པེར་ལིན་ ་ལིན་་ལིན་ འུ་དམག གི་ར་མན་ཏེའུ་མཚོ་ཁ་ནས་སྐམ་སར་བུད་པ།ཡོལ་ཐ་གྲོས་ཚོགས།རྡུལ་ཕྲན་གས་མདེལ་འཕངས་པ།

ཇཱར་མའུ་དམག་གིས་ནི

ᐃᓅᖃᑎᒌᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᑲᓇᑕ. ᐅᓐᓂᖅᑐᖅ ᐅᐃᒍᐃᕐᒥᐅᖅ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ!!!

চনত কেইবাখনো নৌ-যুদ্ধত জাপান পৰাস্ত হোৱা, উত্তৰ আফ্ৰিকাৰ যুদ্ধ সমুহত পৰাজয় আৰু ষ্টেলিনগ্ৰেডৰ যুদ্ধত অক্ষশক্তিৰ শোচনীয় পৰাজয় ইত্যাদি ঘটনাক্ৰমে এই অগ্ৰগতি ৰোধ কৰে। ১৯৪৩ চনত পূব ইউৰোপৰ কেইবাখনো যুদ্ধত জাৰ্মানীৰ পৰাজয়, মিত্ৰশক্তিৰ ফেচিষ্ট ইটালী আক্ৰমণ, প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলসমূนได้ว่า ไม่হত আমেৰিকাৰ বিজয়, ইত্যাদি পৰিঘটনাই অক্ষশক্তিক পিছ হুহুকিবলৈ বাধ্য কৰে। চনতานออก เขียนได้ แต่เราก็สามารถรับรู้ได้จากวิธีที่หลากหลายตามแนวความคิดของ การรู้หนังสือ. পশ্চিমীয়া মিত্ৰশক্তিয়ে ফ্ৰান্স আক্ৰমণ কৰে, ছোভিয়েট ইউনিয়নে ইয়াৰ হেৰোৱা অংশসমূহ উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে জাৰ্মানী আৰু জাৰ্মানীৰ মিত্ৰদেশসমুহ জয় কৰে। কৰে। চনৰ ৮ মে’ত ছোভিয়েট ইউনিয়ন আৰু পোলেণ্ডৰ সেনাই বাৰ্লিন আধিকাৰ কৰি জাอาจจะรวมถึงพื้นฐานทางตัวเลข มีผู้คนจำนวนมากที่ไม่สามৰ্মানীক নিচৰ্ত ভাৱে আত্মসমৰ্পণ কৰিবรู้หนังสือলৈ বাধ্য কৰোৱাৰ লগে লগে ইউৰোপত এই যুদ্ধৰ সামৰণি পৰে। ৰ পৰা ১৯৪৫ চনৰ ভিতৰত আমেৰিকাই জাপানৰ নৌসেনাক পৰাস্ত কৰি পশ্চিম প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ সামৰিক গুৰু্ত্ব থকা স্থান সমূহ পুণৰ অধিকাৰ কৰে; জাপানত পাৰমাণৱিক বোমা পেলোৱাৰ লগে লগে জাপানৰ পৰাজয় আসন্ন হৈ পৰে। ১৯৪৫ চনৰ ১৫ আগষ্টত জাপানৰ সম্ৰাটে আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ মান্তি হোৱাৰ লগে লগে এছিয়া মহাদেশতো যুদ্ধৰ সামৰণি পৰে।स्टालिन की मृत्यु के बाद विभिन्न साम्यवादी नेताओं में सर्वोच्च नेता बनने की खींचातानी हुई और निकिता ख़्रुश्चेव​ सत्ता में आये। उन्होंने स्टालिन की सबसे सख़्त​ तानाशाही नीतियों को দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ มาตรฐานสำหรับการรู้หนังสือ เช่น ทักษะทางคอมพิวเตอร์ หรือารถอ่านตัวหนังสือได้ แต่สามารถอ่านตัวเลขได้ และบางส่วนอาจเคยเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ โดยที่ไม่รู้หนังสือมาก่อน แต่จะอาศัยการออกเสียง รูปภาพและส่วนประกอบกราฟิกในรูปแบบของดิจิทัล ซึ่งจะเห็นได้ว่า ไม่จำเป็.

มีความหลากหลายระหว่างสังคม

ގޮތުންއަންހެނަކަށް ޖެހެނީ ކުދިންނެވެ. ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގައި ޖަރުމަނުގެ ރައްޔިތުންގެ ގޮތުގައި ހަތް މިލިޔަން ބިދޭސީން މީހުން ތިބި ޖަރުމަނަކީ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންްގައި އޮތް އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ޤައުމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މުޅި ޔޫރަޕުގައި ވެސް ދަރިމައިވާ ނިސްބަތް އެންމެ ދަޤައުމަކީ ަރުމަނެވެމަނުގައި އެވަރެޖުކޮށް މަޝްހޫރުވެފައިވާ ޤައުމެކެވެ. ކުޅިވަރަކީ ޖަރުމަނު މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ އެއްބައެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ބްރެޒިލް ނަގާފައި ފުޓުބޯޅައިގައި އެންމެ ނަގާ ކިޔާ ޤައުމަކީ ޖަރުމަނެވެ.އާބާދީގައި މިލިޔަން ރަޖިސްޓަރީކުރެވުނެވެ.ޖަރުމަނުގވަޒަންވެރިންގެތެރެއިން މީހުންނަކީ ބިދޭސީ މަތިކޮޅަކުން އައިސްފައި ތިބި މީހުންނެވެ. މި ގޮތުން ބަލާއިރު ޖަރުމަނުގެ މުސްކުޅިންނަށް ވުރެ އެ ޤައުމުގެ ޒުވާނުންސީމަތިކޮޅަކާގުޅިފައިވުން ގިނައެވެ. ޖަރުމަނުގެ އަހަރުން ދަށުގެ އާބާދީގެ ތެރެއިން މީހުންގެ މައިންބަފައިންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ވެސް އެކަކީ ޖަރުމަނުން ބޭރުގައި އުފަންވެފައިވާ މީހެކެވެ. ޑެތިޝަހަރުތަކަށް ބަލާއިރު އަހަރުން ދަށުގެ އާބާދީގެ ކުދީންގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕައަކީ ޖަރުމަނުން ބޭރުގައި އުފަންވެފައިވާ މީހެކެވެ. މި ގޮތުން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވެނީ ތުރުކީ ދަރިކޮޅުންއައިސްފައިވާ ހުންނެވެ.ސަގާފަތު ޖަރުމަނުގެ އާބާދީގެ މީހުންނަކީ ކްރިސްޓިޔަނުންނެވެ. އާބާދީގެ އަކީ މުސްލިމުންނެވެ. ޖަރުމަނުގެ އާބާދީގައި ކޮންމެ ވެސް ވަރަކަށް ބުދިސްޓުންނާއި ޔަހޫދީން އަދި ހިންދޫންނާއި ސިކުން އުޅެއެވެ. އެއްވެސް ދީނެއް ޤަބޫލުނުކުރާ މީހުން ވެސް ޖަރުމަނުގައި ވަރަށް ގިނައެވެ. މި މީހުންނަކީ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން އެވެ. ޖަރުމަނަކީ ޅެންވެރިންނާއި ވިސްނުންތެރިންގެ މުގެ

ܦܘܪܛܘܓܠܝܬ

¿¿¿ ܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܘ ܣܘܪܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܡܢ ܠܥܙ̈ܐ ܡܕ̈ܢܚܝܐ ܕܠܫܢܐ ܐܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܘܕܘܣܛܐܝܟ ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܘܐܝܟ ܡܪ̈ܘܢܝܐ ܘܐܝܟ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܗܢܕܘ ܘܕܥܕ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ???

ܬܦܝܢܣܐܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ. ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ. ܣܦܝܢܬܐ. ܣܦܝܢܬܐ (ܟܢܘܫܝܐ ܕܒܨܝܪܘܬܐ: ܣܦܝܢ̈ܐ܄ ܟܢܘܫܝܐ ܕܝܬܝܪܘܬܐ: ܣܦܝܢ̈ܬܐ) ܗܝ ܩܪܩܘܪܐܒܬܐ ܕܬܩܦܐ ܒܡܝ̈ܐܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ ܐܘ ܥܪܒܝܬ ܗܘ ܠܫܢܐ ܕܢܬܡܠܠ ܒܥܠܡܐ ܥܪܒܝܐ܂ ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ ܗܘ ܩܪܝܒܐ ܠܐܪܡܝܐ ܘܠܥܒܪܝܐ܂ ܡܢ ܕܪܐ ܕܫܒܥܐ ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ܄ ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ ܗܘ ܠܫܢܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܣܠܐܡ܂ ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ ܩܕܡ ܝܗܒ ܡ̈ܠܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܠܠܫܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܥܠܡܐ ܡܘܫܠܡܢܝܐ܀ܠܫܢܐ ܦܘܪܛܘܓܠܝܐ ܐܘ ܗܘ ܠܫܢܐ ܪܘܡܐܢܣܝܐ ܕܢܬܡܠܠ ܒܦܘܪܛܘܓܐܠ ܘܒܒܪܐܙܝܠ܀ܢܡܣܐ ܐܘ ܐܘܣܛܪܝܐ ܓܪܡܢܐܝܬ ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܘܪܘܦܐ܂ ܢܡܣܐ ܐܝܬ ܠܗ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܠܝܟܛܢܫܛܝܢ ܘܥܡ ܣܘܝܣܪܐ ܘܥܡ ܓܪܡܢ ܘܥܡ ܬܫܝܟ ܘܥܡ ܣܠܘܒܩܝܐ ܘܥܡ ܡܓܪ ܘܥܡ ܣܠܘܒܢܝܐ ܘܥܡ ܐܝܛܠܝܐ܂ ܐܢܫ̈ܐ ܒܢܡܣܐ ܢܡܠܠܘܢ ܓܪܡܢܐܝܬ܀.ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܘ ܣܘܪܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܡܢ ܠܥܙ̈ܐ ܡܕ̈ܢܚܝܐ ܕܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ ܕܐܘܪܗܝ ܘܡܬܝܕܥ ܒܦܪܥܐ ܐܪܡܝܐ ܡܕܢܚܝܐ ܒܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܒܛܘܪܩܝܐ܆ ܘܬܘܒ ܒܡܕ̈ܝܢܬܐ ܒܣܘܪܝܐ ܕܝܘܡܢ ܐܝܟ ܩܡܫܠܝ ܘܐܝܟ ܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ ܘܐܝܟ ܚܣܟܗ ܘܐܝܟ ܚܒܘܪ ܘܐܝܟ ܡܥܠܘܠܐ ܘܐܝܟ ܓܒܥܕܝܢ ܘܐܝܟ ܒܟܥܐ܆ ܘܬܘܒ ܒܥܝܪܐܩ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒܫܠܒܐ ܕܢܝܢܘܐ (ܕܫܬܐ ܕܢܝܢܘܐ) ܘܕܒܪܛܠܐ ܘܕܐܠܩܘܫ ܘܕܒܓܕܝܕܐ ܘܕܣܛܪ܆ ܘܒܓܪܒܝܐ ܕܥܝܪܐܩ܆ ܘܬܘܒ ܒܐܘܪܡܝܐ ܒܐܝܪܐܢ ܘܣܛܪ܀ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܠܫܢܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܝܟ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܐܝܟ ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ (ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܕܢܚܐ) ܘܐܝܟ ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܘܐܝܟ ܡܪ̈ܘܢܝܐ ܘܐܝܟ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܗܢܕܘ ܘܕܥܕ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܐܘܪ̈ܝܦܝܐ ܕܠܐ ܪܚܝܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܘܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܒܠܚܘܕ ܡܪ̈ܘܢܝܐ܇ ܚܫܒܝܢ ܗܘܘ ܕܠܡ ܣܘܪܝܝܐ ܠܫܢܐ ܗܘ ܡܝܬܐ ܕܠܐ ܥܕ ܐܢܫ ܒܗ ܡܡܠܠ ܐܘ ܟܬܒ. ܐܠܐ ܟܕ ܚܙܘ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܚܬܝܪܐܝܬ ܕܡܢ ܛܘܪܥܒܕܝܢ ܕܒܗ ܡܡܠܠܝܢ ܘܟܬܒܝܢ ܐܬܬܘܝܘ ܐܘܪ̈ܝܦܝܐ ܥܠ ܦܘܕܐ ܕܐܡܪܘ܀

ເບິ່ງ

ຫນັງສືຫາຍາກທີ່ສຸດ.

Bueno, ahora ya sabes y sientes lo que es ser analfabeto, ¿no?

Artículos sin puto sentido
AAAAAAAAA! - Absurdo - Aleatorio - អនក្ខរកម្ម - Artículo creado con inteligencia artificial - Pfft pfft pss - Bla bla bla - ⠃⠗⠁⠊⠇⠇⠑ - 01000001 01010011 01000011 01001001 01001001 - dnsDroee - Derp - Escribir borraaAAaacho - M4g1@"5h245ig74fx - Incoherencia - ýE­àù¹ Û+îüG - Periquito - Lxnguajx inclusiv@ - Lorem Ipsum - Tower di Babel - El admin es puto


English (Fork)