Tilde

From Inciclopedia
Jump to navigation Jump to search
Lá tílde vísta bájo lós eféctos dél alcohól
Cita3.pngDiós, qúe lió, i dispue´s dízen qé los Cánis shémos compliqáos,,,Cita4.png
Cáni intentándo utilizár lá tílde ý demás sígnos de puntuación corréctamente
Cita3.pngấh?Cita4.png
Vietnamita qưễ nờ ệntỉểnđe ĉổmó ữsãr ŭnẳ sọlả tîldẽ

Lá tílde és úno dé lós tántos eleméntos ortográficos qué poséen lá mayoría dé lás lénguas latínas (él inglés és latíno, pór ló qué tiéne lá bendición dé nó poseér tílde), ý ótras qué són múy difíciles dé nombrár. Lá tílde sé sitúa én lás sílabas tónicas dé cáda palábra, ý nó tódas poséen acénto, áunque lá mayoría posée sílaba tónica, péro luégo están lós monosílabos, qué á cáda cuál sé lé póne siguiéndo lá régla ó nó, dícha régla díce qué háy trés ocasiónes pára colocár tíldes, según séan agúdas (última sílaba dé palábra ácabada én n, s ó vocál), llán... ¿vén pór ló qué díje qué és úna bendición nó tenérla?...

Además dé ló contádo anteriórmente, exísten distíntas cláses dé tíldes, lá agúda (´), là gràve (`) y lâ circunflêja (^, nô confundîr côn ^^)

História[edit]

Désde lá antigüedád, él sér humaáno túvo lá necesidád dé diferenciár lás cósas: á sí mísmos, mediánte lós colóres blánco, négro, amaríllo ý rójo, á sí mísmos dé nuévo, mediánte lós nómbres (Fulaníto, Menganíto, Pépe, Juán,urias...), á sí mísmos dé nuévo, mediánte lós apellídos (Vílchez, Sánchez, Goikoextéa ,oyaga ), diferenciárse nuevaménte mediánte determinádas bias, hásta qué llegó él moménto dé diferenciár lá pronunciación dé lás palábras, mediánte lás tíldes.ja ja

Cón cuátro dé éstas sé fírma én Wíkia

Nó sé sábe á ciéncia ciérta én qué está basáda lá tílde. Quizás séa pór algún movimiénto gótico, cón lá história dé sér diferéntes; Ó simpleménte qué én algún escríto dé tropeciéntos áños atrás álguien pasára lá máno sín querér sóbre lá tínta, ý lós puntítos dé lás "íes" sé corriéran, lós rabítos dé lá ó también, ý así hásta creár úna parábola qué confórme úna paradója.

Nomenclatúra[edit]

Aún á día dé hóy, sé sígue debatiéndo cuál és lá manéra corrécta dé llamár á lá tílde, sí cón tílde, ó acénto, rayíta, apóstrofe, cóma invertída, ý nó exíste respuésta. Lá fórma más común és tílde ó acénto. Según qué región dél planéta, sé lé llamará dé úna manéra ú ótra.

Tílde cómo eleménto ortográfico[edit]

Áunque créas qué tílde és sólo ése rabíto qué sále dé ciértas vocáles qué cón múcho esfuerzo recuérdas (sí, són ésas, á, é, í, ó, ú), nó sé pára sólo ahí. Úna tílde, pór ejémplo, és ésto ¬, ó él rabíto dé lá cedílla (ç, nó piénses én ún dóble sentído), él puntíto dé lá í (·) (nó piénses én ún dóble sentído). Én generál, sé considéra tílde á tódo eleménto qué acompáñe á lás létras ý palábras, yá séa pára complementár, ó pára molestár.

Acénto agúdo, gráve y circunfléjo[edit]

Nóta: Pára hacér lá siguiénte recopilación hémos tenído qué recurrír ál francés, yá qué lós hispanoparlántes sómos tán sumaménte vágos, qué sólo acogímos á úno, ý pórque éra fácil.

Acénto agúdo (´)[edit]

Éste és él acénto hembríta, él débil, él qué háce qué lás cósas suénen más suáves. Éste és él acénto más común én él idióma españól, más qué náda pórque és él único qué usámos. Sé lé lláma agúdo pórque én él francés, háce qué lá létra á lá qué vá subído suéne tán, tán, tán, tán agúda, qué nó sé óiga.

Acènto gràve (`)[edit]

Èste ès èl machòte, èl camionèro, èl què hàce làs còsas fuèrtes. Còn èste acènto, èn èl francès hàce què à là lètra à là què và cabalgàndo suène, pasàndose asì làs règlas dè pronunciaciòn pòr dònde tòdo èl mùndo sàbe.

Acênto circunflêjo (^)[edit]

Êste acênto ês travêsti. Nî hâce nî dêja dê hacêr, sôlamente hâ cumplîdo ûna funciôn, eliminâr lâs êses dêl francês antîguo, asî, sî ên êl francês antîguo "cabêza" êra "teste", ahôra ês "tête".

Úsos dé lás tíldes[edit]

Ál finál nó llevába tílde...

Partiéndo dé lá teoría básica, lós acéntos sírven pára indicár qué én ésa sílaba, háy ún gólpe dé vóz, és decír, qué tendrás qué decírlo más fuerte qué cón lás ótras sílabas, péro nó tán fuerte cómo pára dejár sórdo ál qué escúcha. También sé úsa pára hacér monigótes, cómo ò.ó, `_´, ^^, ò_ò, etecé...

También sé há usádo cómo adórno én lós tecládos, yá qué ráramente sé utilíza él ordenadór pára ún fín én él qué verdadéramente sé úsen. Ésto és debído ál mésenller, él Fotológ, él Féisbuc, él Metroflóg ý demás médios copiádos completaménte dél Fotológ...

Comó NÔ úsar làs tildés[edit]

Úsar muchó lás tildés puedé hácér á uná frasé cónfusa, próvocando incoherencía pará lós léctores y sobré todó distráccion, ý adémas, ¿àcasó crêês qúe és facîl lèer algó cón tântás tîldés ý tán pòcó têxtó sìn dístrâèrsë?

Nóta: Té notificámos qué ahóra viéne úna nóta

Nóta: Él úso excesívo dé tíldes puéde provocár: estrés, confusión, mála hortografía y tendinítis. Lá agéncia nó sé háce responsáble


Enláces gramaticáles[edit]

English (Fork)